שאלות ותשובותגדולים בתורה וממש גאונים
Avatar 6 שנים • aaaa aai

היש כחכמינו?

הגידו אתם, היש עוד כחכמינו?

איזה ראש מעוות צריך להיות ל"חכם" השואל שאלה כזאת?

ואיך נמצא מי שהכניס פנינים כאלה לספרי קודשנו?

בהחלט שווה ללמוד בישיבה ולפתח את המוח עד לחולניות כזאת…

אני בטוח שאנו עולים בזאת על כל הגויים המטומטמים!!! הראו לי מי מהם הגיע לרמת חכמה כזאת…

 

השואל מחברו פרה ומסיבה כל שהיא מתה , חייב השואל לשלם לבעלים את עלות הפרה. אף שלא הייתה רשלנות מצד השואל, חייב לשלם היות והשואל נהנה בחינם מרכוש המשאיל.

שואל חכם אחד: מה הדין אם שאל אדם פרה כדי לקיים אתה יחסי מין, ומתה הפרה ברשותו, האם חייב לשלם או פטור? ומה הם צדדי הספק? מצד אחד, השואל שאל פרה לצורך נדיר ולא רגיל (לבעול פרה) ובמקרה כזה השואל צריך להיות פטור. מצד אחר, היות ובדרך כלל השואל פרה לצורכי שימוש והנאה בחינם, הרי גם השואל פרה כדי לקיים יחסי מין עמה הוא נהנה מזה. התלמוד לא הכריע ספק זה (תלמוד בבלי , מסכת בבא מציעא, דף צו, עמוד א ).

נוסח התלמוד כלשונו:

"בעי רמי בר חמא: שאלה לרבעה מהו? כדשיילי אינשי בעינן – ולהכי לא שיילי אינשי, או דלמא: טעמא מאי – משום הנאה, והאי נמי הא אית ליה הנאה?"

תשובתך