שאלות ותשובותהאם אלהי אברהם אלהינו?
Avatar 6 שנים • aaaa aa eaii aieia

 

האם אלוהי אברהם אלוהינו?

"ויראו המצרים את האשה (שרה אמנו) כי יפה היא מאד… ויהללו אותה אל פרעה ותלקח האשה בית פרעה… וינגע יהוה את פרעה בנגעים גדולים… על דבר שרי אשת אברם… ויקרא פרעה לאברם ויאמר… הנה אשתך, קח ולך". (בראשית י"ד-כ').

ואותו יהוה המשיך לטפח את אברהם ואף הזמין עצמו לביתו באלוני ממרא, כשעמו שני מלאכים. והאורח אכל מן החמאה והחלב ובן הבקר אשר נתן לפניהם אברהם. ויהי כטוב לב יהוה בבשר, ויבשר לאברהם על הולדת בנו בכורו ואף השתהה לדון עמו בגורלן של סדום ועמורה (בראשית פרקים י"ח ו-י"ט).-ממש אחד מאלי יוון!!!-"המכסה אני מאברהם אשר אני עושה"? (שם י"ח,י"ז)

היכן היה יהוה זה כאשר­ היטלר, הרשע שברשעים, טבח ששה מיליונים מבני עמו הנבחר והאהוב עליו? או בימי חמלניצקי, או גירוש ספרד, או חורבן בית שני וראשון?

כלום לא יכול היה לנגף את היטלר, או את טיטוס ואולי את נבוכדנאצר – כפי שעשה לפרעה?

אם כך, במה גדול הוא מזאוס – אבי האלים היווני? – הרי גם זה דאג היטב לכל ממזריו המאושרים ואף בא לסעוד אצל חביבו טנטלוס מלך לידיה.

היתכן שאנו עובדים היום את יהוה בן עליון*, שקבל מאביו את יעקב (בלבד) לנחלה? (כדברי משה בדברים ל"ב, ח'-ט') ולא את אלהים בורא שמים וארץ? -ואולי אפילו יותר מאל אחד, מתוך רשימת האלים שבתורה?:אלהים ,יהוה -אלהים, סיני אלהי ישראל, אל שדי,יהוה,אל אלהי ישראל, עליון (ואשרתו).

                                                              ————————————————————————

***       שימו לב: במגילות קומראן ובתרגום השבעים מופיעה מחציתו השניה של פסוק ח' כך: "יצב גבולות עמים למספר בני אלהים" ולא כ"תיקון חכמים" בתנ"כ

המודרני

 

 

 

 

 

תשובתך