שאלות ותשובותהאם נכון שנכדו של רבי שמעון בר יוחאי היה זונה ממין זכר?
Avatar 4 שנים • קובי

מה המקור?
והאם זה נכון שרבי יהודה הנשיא הסמיכו לרב?

1 תשובות
4 שנים • ירון ידעןYaron Yadan צוות

שלום,
כך מסופר במסכת בבא מציעא, דף פה, עמוד א:
איקלע רבי לאתריה דר' אלעזר בר' שמעון , אמר לו:  יש לו בן לאותו צדיק?  אמרו לו: יש לו בן וכל זונה שנשכרת בשנים שוכרתו בשמנה. אתייה אסמכיה"

תשובתך