שאלות ותשובותמיהו יהוה שלנו
Avatar 6 שנים • iaia dnuoau

יהוה שלנו

אלהינו שבשמים, כל אשר חפץ עשה (תהלים קט"ו, א')

כמה מסיפורי התורה, בלשון חולין

 1. בראשית ט"ו, י"ג-כ'
 2.    יהוה – אחד מבניו של עליון, שקבל מאביו את יעקב, לבדו, – כנחלתו! (כך מספר לנו משה! בדברים ל"ב, ח'-ט'). – מודיע לאברם שהוא נותן לזרעו את הארץ, מנהר מצרים עד נהר פרת. והפתעה נעימה: כלולים במתנה זו תשעה עממים החיים כבר בארץ (ושאותם נצטווה להשמיד בבוא העת. איזה כיף!… כמה משלנו יפלו במלחמות אתם!). בהזדמנות חגיגית זאת הוא, דרך אגב, מודיע לאברם שנכדו יעקב ובניו יצאו ל"פסק זמן" למצרים ושם? – יענו אותם 400 שנה. למה? ככה!!!, אך אחרי כן… יצאו ברכוש גדול (ויהיה להם,בנדודיהם במדבר, די זהב כדי לעשות את עגל הזהב). אבל אתה, אברם, יכול להיות מבסוט! אתה תבוא אל אבותיך בשלום ותיקבר בשיבה טובה! (בקבר ישראל?… שהרי אבותיו היו גויים).
 3. במדבר ל"ג, נ'-נ"ה
 4.    וידבר יהוה (הטוב והמטיב) אל משה: אתם עוברים את הירדן אל ארץ כנען והורשתם את כל יושבי הארץ מפניכם… ואם לא תורישו אותם… וצררו אתכם על הארץ אשר גזלתם מהם. (חיסול טוטאלי! נוסח?…והיות ולא חיסלנום,אפילו כשיהוה עם יהושע, הם קיימים גם במלכות שלמה!.-ראה להלן)
 5. יהושע א', א'-ו'
 6.    אחרי מות משה אמר יהוה (בנו של עליון) אל יהושע: "כל מקום אשר תדרוך כף רגלכם בו לכם נתתיו"… מהמדבר והלבנון עד נהר פרת. אתה תנחיל לעם את הארץ אשר נשבעתי לאבותם לתת להם. לא אעזוב אותך!!! (אז אמר!. -האין הוא אלהי יעקב בלבד? איך הוא נותן לנו מנחלותיהם של אחיו?, אף הם בני עליון).
 7. יהושע י', מ'-מ"א
 8.    ויכה יהושע את כל הארץ, ההר והנגב והשפלה והאשדות ואת כל מלכיהם, לא השאיר שריד. ואת כל הנשמה החרים, כאשר צווה יהוה! אלהי ישראל.
 9. יהושע י"א, י"ד-כ'
 10.    וכל שלל הערים האלה והבהמה בזזו להם בני ישראל. רק את כל האדם הכו לפי חרב עד השמדם אותם. לא השאירו כל נשמה… לא היתה עיר אשר נכנעה לבני ישראל, (מלבד החוי יושב גבעון!) ולמה? כי יהוה חיזק את לבם, כדי שילחמו ויפלו כולם במלחמה נגד ישראל (וכמה נפלו מישראל, כדי "לקבל" אותה "מתנה אלהית"?)
 11. יהושע י"ג, א'-ח'
 12.    "ויהושע זקן, בא בימים ויאמר יהוה אליו אתה זקנתה באת בימים והארץ נשארה הרבה מאד לרשתה… אנכי (יהוה) אורישם מפני בני ישראל". והאם לא אמר יהוה ליהושע: "אתה תנחיל לעם את הארץ"? האם מילה של יהוה אינה מילה? (ואולי שכח עוד פעם מי אביו וכמה בנים   היו לו?)
 13. שופטים ג', א'-ו'
 14.    כי היו גויים אשר יהוה לא נתן ליהושע לחסלם, וזאת? -כדי שבני ישראל יוכלו להתאמן עליהם בעתיד ולא ישכחו איך נלחמים. ובני ישראל ישבו בקרבם, התחתנו בהם ויעבדו את אלהיהם!- איך יהוה לא חזה זאת מראש? מי שידע לספר לאברם מה יקרה לשני דורות ועוד 400 שנה לאחריו, לא הבין מה יקרה מחר?
 15. יהושע כ"ג, י"ד
 16.    דברי יהושע: "והנה אני הולך היום בדרך כל הארץ וידעתם בכל לבבכם ובכל נפשכם כי לא נפל דבר אחד מכל הדברים הטובים אשר דבר יהוה אלהיכם עליכם. הכל באו לכם! לא נפל ממנו דבר אחד!!! באמת? הנה ההמשך:
 17. שופטים א', א'-ב'
 18.    "ויהי אחרי מות יהושע וישאלו בני ישראל ביהוה לאמר: מי יעלה לנו אל הכנעני בתחילה, להלחם בו? ויאמר יהוה: יהודה יעלה הנה נתתי את הארץ בידו" מה קרה? ואני חשבתי: "אחרי אשר הניח יהוה לישראל מכל אויביהם מסביב ויהושע זקן, בא בימים (יהושע כ"ג, א') שאין יותר במי להלחם… טעיתי! – הכל גבוב מעשיות ושקרים.
 19. שופטים א', י"ט; כ"ז-ל"וסכום: "נתנה" לנו ארץ שבה יושבים לפחות תשעה עמים ונצטווינו לעשות דבר שעד היטלר לא עלה על דעתו של עם כל שהוא לעשותו: "והורשתם את כל יושבי הארץ מפניכם!!!" (במדבר ל"ג, נ"ב) אלא, שאפילו כאשר יהוה, בנו של עליון, היה אתנו, לא הצלחנו לטבוח את כלם (מה עוד שיהוה עצמו מנע מאתנו לחסל את חמשת סרני פלשתים וכל הכנעני והצידני והחוי והיבוסי (שופטים ג', ד'- ה'). וצאצאיהם של אלה (ואחרים) המשיכו לחיות בקרבנו אפילו בימי שלמה המלך:"ואת כל ערי המסכנות אשר היו לשלמה ואת ערי הרכב ואת ערי הפרשים ואת חשק שלמה אשר חשק לבנות בירושלים ובלבנון ובכל ארץ ממשלתו, -(בנו) כל העם הנותר מן האמרי, החתי, הפריזי, החלי והיבוסי, אשר לא מבני ישראל המה, (אלא) בניהם אשר נותרו אחריהם בארץ, אשר לא יכלו בני ישראל להחרימם…" ואלה אבותיהם של הערבים החיים עמנו היום וממשיכים לבנות בהתנחלויות…ואילו את הדמות שהיקנו מחברי תורתנו – בני העם הנבחר  – לאלהינו, העלימו מכם. 
 20. האם מקובל עליכם רב טבחים כזה?
 21. ומה לימדו אתכם בבית הספר? פרקים נבחרים, יפים ואלגנטיים.
 22. מלכים א', פרק ט', י"ט-כ"א
 23.    ויהי יהוה עם יהודה ויורש את ההר ולא הוריש את יושבי העמק, כי רכב ברזל להם… ויהוה שחיסל את כל צבא פרעה לא יכול לחסל כמה רכבי ברזל, בארץ המובטחת? וכאן מתחילה רשימה של "ולא הוריש… וישב הכנעני בקרבו… ואפילו "וישב האשרי (שבט אשר) בקרב הכנעני, "ואת היבוסי יושב ירושלים לא הורישו בני בנימין. וישב היבוסי… בירושלים עד היום הזה!!!" תצטרכו לקרוא את רשימת עשרים וכמה ערים ובנותיהן שלא הורשנו, כי היא ארוכה מאד (שופטים א', כ"א עד הסוף).

תשובתך