שאלות ותשובותמי הוא אלהינו?
Avatar 6 שנים • aaaa aa eaii aieia

מי מהם אלוהי ישראל??? 1. האם אלוהים שבבראשית פרק א'? זה שברא את כל היקום במאמר פיהו, או אלוהים של פרק ב', שיצר אדם מעפר – כפי שגם יצר את כל בעלי-החיים – ושכח שגם האדם זקוק לנקבה כדי לפרות ולרבות. מה עשה? נטל צלע מן האדם ויצר אישה. סיפור זה מזכיר לי שני סיפורים במיתולוגיה היוונית: 1) פרומתאוס יצר את בני האדם מעפר. 2) זאוס, אבי האלים היווניים, הזעיק את האל הנפח כדי שישלוף מראשו את האלה אתנה שאותה הקשה "ללדת" (מראשו!) ואולי יהוה כפי שאומר הנביא ישעיהו (מ"ב, ו') "אני יהוה ואין עוד. יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא רע…" למה שאאמין בו? (ראה להלן מיהו יהוה).

אגב,לאלוהים זה היו…בנים(בראשית ו',ד') ממי הוליד אותם? ואיך? 2. אולי אלוהי אברהם? אך מיהו? "ויאמר אליו "אני יהוה אשר הוצאתיך מאור כשדים" (ברא' ט"ו, 7) והאם הוא שהוציאו מאור כשדים? שהרי תרח אביו הוציאו משם "ללכת ארצה כנען ויבואו עד חרן וישבו שם" (ברא' י"א, 31). ולהלן כתוב: "ויאמר יהוה אל אברם לך לך מארצך… ויקח אברם את שרי אשתו… ואת הנפש אשר עשו בחרן ללכת ארצה כנען". הרי שמחרן הוציאו ולא מאור כשדים. יתר על כן! בשמות ו',2 אומר השם למשה "אני יהוה וארא אל אברהם ואל יצחק ואל יעקב באל שדי, ובשמי יהוה לא נודעתי להם. והרי קראנו לעיל: "אני יהוה אשר הוצאתיך מאור-כשדים" התבלבל? ומיהו אותו אל-שדי? גם אותו נפגוש מיד.

ואותו אלוהים בא אל אברהם ברגליו (כאחד האדם) ואף אכל את בן הבקר אשר עשה אברהם,רב הטבחים,בחמאה ובחלב(בראשית י"ח).-ממש כמו בסיפורי האלילים היוונים!!! 3. ומיהו אלוהי יעקב? כשיצא אל לבן נדר (בראשית כ"ח,כ-כ"א):"אם יהיה אלוהים עמדי…והיה יהוה לי לאלהים"!אולם כשחזר מחרן והגיע לשכם "ויצב שם מזבח ויקרא לו "אל אלהי ישראל" (ברא' ל"ג, 20), והרי "אל" הנו אבי הפנתיאון הכנעני ולו שבעים בנים ובנות, כולם מאשרה אשתו. ומה נאמר עליו בתהלים פ"ב?: "אלהים נצב בעדת אל, בקרב אלהים ישפוט… אני אמרתי אלהים אתם (כולכם אלוהים!) ובני עליון כלכם". משמע: אלהים הנו אחד מבניו של "אל עליון" ולאלוהים שקבלנו מידיו, אל עליון מה עשה? "בהנחל עליון גויים, בהפרידו בני אדם יצב גבולות עמים למספר בני ישראל, כי חלק יהוה עמו, יעקב חבל נחלתו".(דברים ל"ב,ח'). משמע עליון נתן לבנו, יהוה,את ישראל  כחבל נחלתו (ובניו האחרים  קבלו עמים אחרים). ברור שישנו פה פסוק ששונה ביד מכוון:" למספר בני ישראל", כי במגילות העתיקות שנמצאו בקומראן וכן בתרגום השבעים, אנו קוראים את המקור שלא 'שופץ ': "למספר בני אלהים". עכשיו יש לפסוק משמעות!!!. 4. ומיהו אלהי משה? האם יש לו גוף? רח"ל. שהרי אמר למשה "לא תוכל לראות את פני, כי לא יראני האדם וחי… ושכתי כפי עליך עד עוברי והסרתי כפי וראית את אחורי" (שמות ל"ג, 20). אלהים שיש לו כף יד, פנים ואחוריים? –הרי זה אל בשר ודם והוא גם נוהג כמוהו: "ואל משה אמר עלה אתה… ושבעים מזקני ישראל ויראו את אלהי ישראל… ואל אצילי בני ישראל לא שלח ידו ויחזו את האלהים ויאכלו וישתו" (שמות כ"ד, 9). ממש כסיפור זאוס, אבי האלים היווני, שהיה מזמין את טנטלוס מלך לידיה לסעוד על שולחנו. 5. ומיהו, אם כך, אותו יהוה המדבר אל משה ומכחיש שאברהם, יצחק ויעקב הכירוהו בשם זה, אלא באל-שדי? אל שיש לו שדים? (ורחם?): "מאל אביך ויעזרך ואת(?) שדי ויברכך, ברכת שדים ורחם" (ברא' מ"ט, 25). אל כזה המציאו רק הפרימיטיווים שבין עובדי האלילים ומשם קבלנוהו אנו: "יהוה, בצאתך משעיר, בצעדך משדה אדום… (שופטים ה', שירת דבורה), ועוד: "יהוה מסיני בא וזרח משעיר למו. הופיע מהר פארן" (דברים ל"ג, 2). נראה שעליון העלה את יהוה בדרגה. אם עד כה הוא היה אלם של פראי שעיר, אדום ופראן, הרי עתה קיבל את ישראל! ומי הוא אלוהי יחזקאל שלו "דמות כמראה אדם"?(יחז' א',כ"ו) אכן פלונטר גדול שאפילו הרמב"ם לא הצליח להחלץ ממנו ואז המציא את "תורת התארים השליליים". אלוהים אינו כזה, ולא כזה ולא ככל דבר אחר! ונשאלת השאלה: משהו שלא ניתן להכתירו בתואר חיובי כלשהו, האם הוא קיים בכלל? תשובות הגיוניות תמצאו בספרו של פרופ' ישראל קנוהל "מאין באנו",הוצ' "דביר" 2008. *** ואחרי כל זה, מה ענין יש לי לעבוד לאל שאולי ברא את העולם לפני 13.4 מיליארד שנים ובזאת סיים את תפקידו ושכב לישון? שאם לא כן, איך יצורי כפיו טובחים את אחיהם מאז ומתמיד ואפילו על עמו הנבחר אין הוא מגן?!!! איך לא מנע את חורבנם של שני בתי מקדש ואת שתי הגלויות? ולא את גרוש ספרד ולא את פרעות חמלניצקי ולא את חיסולם המזוויע של ששה מליון מבני עמו הנבחר בשואה?!!! הרי כוס התה שאני שותה מיטיבה עמי יותר מאשר אלהים כזה. לכן, אולי נקבל את דעתו של שפינוזה:אלוהים הוא הטבע! ונחדל להיות עובדי אלילים!!!

 

*** בספרו החדש של פרופ' קנוהל-"השם"-הוא מלמדנו דברים חדשים! מ ד ה י מ י ם!!!

 

תהילים ס"ח

פס' טז-יח:הר אלוהים הר בשן…ההר חמד אלוהים לשבתו,אף יהוה ישכון לנצח!. האם הר זה בירושלים?

פס' ט:מפני אלהים,-זה סיני!,מפני אלהים אלהי ישראל. האם אלהים הוא (הר) סיני?

סיני מי הוא? אל הירח המסופוטמי "סין" היה האל הראשי של העיר חרן אשר ממנה יצא אברהם ללכת אל הארץ אשר יראנו יהוה. אנו הוספנו לשמו "י" כדי שיהיה בחברה טובה:

אדוני,שדי,סיני.-עוד אליל ששאלנו מהגויים אשר סבבונו.

קראו ותפקחנה עיניכם,בס"ד.

 

תשובתך