שאלות ותשובותמתן תורה בסיני?
Avatar 6 שנים • aaaa aa eaii aieia

 

"מתן תורה"לא בסיני.

במאמרו "זה סיני, מפני ה' אלוהי ישראל" (תרבות וספרות – 22.05.15) שואל גרינולד "וכיצד יתכן שהמקרא התעלם בשיטתיות מאזכורו של מעמד הר סיני, לבד מהתאור בספר שמות". ותשובתי: המקרא לא התעלם! כותביו פשוט לא ידעו על קיומו של אירוע כזה.

גרינולד מצטט פסוקים רבים מהתנ"כ, אך משום מה אינו מצטט עד מרכזי ששמו יהושע בן נון, משרתו של משה, כנאמר: "ויאמר יהוה אל משה, עלה אלי ההרה והיה שם ואתנה לך את לחות האבן והתורה והמצוה אשר כתבתי להורותם. ויקם משה ויהושע משרתו ויעל משה אל הר האלהים. ואל הזקנים אמר שבו לנו בזה עד אשר נשוב אליכם… ויהי משה בהר ארבעים יום וארבעים לילה" (שמות כ"ד, י"ב-י"ז). ויהושע והזקנים היו בוודאי ממתינים שם, כפי שנצטוו, – אילו היה הסיפור אמת". "ויאסף יהושע את כל שבטי ישראל שכמה ויאמר… כה אמר יהוה אלהי ישראל: בעבר הנהר ישבו אבותיכם מעולם – ואקח את אביכם, את אברהם… ואולך אותו בכל ארץ כנען" והוא ממשיך ומספר לעם את כל ההיסטוריה שלו עד אשר הגיעו ל"ארץ אשר לא יגעת בה וערים אשר לא בניתם ותשבו בהם…" (יהושע כ"ד, א'-י"ג). ואין הוא מזכיר, ולוא ברמז קל, את מעמד הר סיני! משמע? שלא היה ולא נברא. אלא משל היה. והבחינו בכך חכמים! ואכן אנו מוצאים בספר החיצוני "חזיונות עזרא שאלתיאל" את הסיפור הבא: "העם היהודי יצא לגלות תחת שלטונו של נבוכדנאצר. כל ספרי התורה נשרפו. עזרא הנביא שאל את אלהים מה עליו לעשות, "כי בחשך נתנה תבל ויושביה בלי אורה, כי נשרפה תורתך ואין איש יודע את אשר עשית. אז מצוה אלהים על עזרא לכתוב התורה מחדש".

האם יכול היה עזרא לדעת את התורה? חורבן בית ראשון היה בשנת 586 לפנה"ס. עזרא עלה ארצה בשנת 457 כלומר: כ-130 שנים, אחרי שנשרפו כל ספרי התורה ולא היה כבר אפילו מורה גולה אחד בבבל שילמדו את התורה. משמע עזרא הוא שכתב את ספר שמות (לפחות).

והרי מסופר בנחמיה "וביום השני נאספו ראשי האבות… אל עזרא הסופר ולהשכיל אל דברי התורה, וימצאו כתוב בתורה, אשר צוה יהוה ביד משה, אשר ישבו בני ישראל בסכות בחג בחודש השביעי" (נחמיה ח', י"ג-י"ד) "ויעשו כל הקהל השבים מן השבי סכות וישבו בסכות, כי לא עשו מימי ישוע בן נון כן בני ישראל. עד היום ההוא" (שם, י"ז).

כלומר כ-700 שנים מאז כיבוש הארץ ע"י יהושע לא ידעו על חובת קיום מצוות סוכה, לא בישראל ולא בבבל! כמו כן מוצאים אנו במלכים ב', כ"ג, כ"א-כ"ג "ויצו המלך את כל העם לאמר: עשו פסח ליהוה אלהיכם, ככתוב על ספר הברית הזה, כי לא נעשה כפסח הזה מימי השופטים אשר שפטו את ישראל וכל ימי מלכי ישראל ומלכי יהודה, כי אם בשמונה עשרה שנה למלך יאשיהו נעשה הפסח הזה ליהוה בירושלים".

משמע: גם על מצוות הפסח לא ידעו ישראל במשך כ-600 שנה.

המסקנה היחידה שאנו יכולים להסיק משלשת המקרים הנ"ל היא שהתורה לא נתנה בסיני, אלא נכתבה ע"י סופרים, הן בישראל (שפן הסופר?) והן בבבל-עזרא ואחרים?

וכך כתוב במסכת סוכה כ, ע"א:

                   שבתחילה, משנשתכחה תורה מישראל עלה עזרא מבבל ויסדה!

                   חזרה ונשתכחה, עלה הלל הבבלי ויסדה!

                   חזרה ונשתכחה, עלו רבי חייא ובניו ויסדוה!!!

וראו גם: ספרו של פרופ' ישראל קנוהל "השם".

תוספת מאוחרת:גם משה אינו יודע דבר על הר סיני."ויקרא משה אל כל ישראל ויאמר אליהם…יהוה אלהינו כרת עמנו ברית בחורב…את הדברים האלה (עשר הדברות) דיבר יהוה אל כל קהלכם בהר מתוך האש…ולא יסף.ויכתבם על שני לוחות אבנים ויתנם אלי." (דברים ה',א'-י"ט). ובמלכים א פרק ח' אנו קוראים:"אז יקהל שלמה את זקני ישראל…להעלות את ארון ברית יהוה מעיר דוד, היא ציון…ויביאו הכהנים את ארון ברית יהוה אל מקומו,אל דביר הבית-אל קודש הקודשים…

(ו)אין בארון רק שני לוחות האבנים אשר הניח שם משה בחורב".

משמע שמעמד הר סיני הנו המצאה בבלית,כנראה ומשה קבל מיהוה את עשר הדברות בלבד!, ובחורב!

 

 

 

תשובתך