שאלות ותשובותסיפורים אליליים בתורה-2
Avatar 4 שנים • מורה דעת

סיפורים אליליים בתורה-2
מי הוא אלוהינו?
אמר חכם רומאי: אילו יכלו הסוסים לצייר, הם היו מציירים את אלוהיהם כסוס!
ואנו? – בניו של אדם – כאחד האדם תארנוהו: איש! – בדמותנו ובצלמנו…
1) "וירא אליו יהוה באלוני ממרא… וישא עיניו וירא והנה שלושה אנשים נצבים עליו… ויאמרו אליו: איה שרה אשתך?… ויאמר יהוה אל אברהם: למה זה צחקה שרה?"
"ויקומו משם (שני) האנשים וילכו סדומה (ויבואו שני המלאכים סדומה-ברא' י'ט,א')   ואברהם עודנו עומד לפני יהוה… וילך יהוה כאשר כלה לדבר אל אברהם" (בראשית י"ח, א'-ל"ג).
2) "ויאמר (משה): הראני נא את כבודך… ויאמר: לא תוכל לראות את פני, כי לא יראני האדם וחי… הנה מקום אתי ונצבת על הצור והיה בעבור כבודי… ושכותי כפי עליך, עד עברי. והסירותי כפי וראית את אחורי ופני לא יראו" (שמות ל"ג, י"ח-כ"ג).
ואברהם לא ראה את פניו כאשר עמד לפניו והתווכח עמו???
האין הוא "איש"?   ויהוה מהו? – אם יש לו פה ולשון, פנים, כף יד ואחוריים! אז מה דמות נתנו לו אנחנו?- לא דמות איש?!!!  -ממש כאלי יוון ,רומא ואחרים!!!
ולאישור וחיזוק, הנה  הכתוב בשמות כ"ד,א'-י"א:"ואל אצילי בני ישראל לא שלח ידו ויחזו את האלהים ויאכלו וישתו"  – והם כולם אנשים!  ורק משה אינו רשאי לראותו!!! והאצילים?… הם "בני אלהים"!  (כל מי שכתב פרק בתורה יצר אלהים כלבבו: אוכל ושותה,מכסה בידו את עיני משה ואף יושב לראווה לפני אצילי בני ישראל!!! פשוט ,איש משלנו)
ועוד איזה איש! – בדמותנו הלא כל כך יפה יצרנו אותו:
"ויהי אחרי מות משה… ויאמר יהוה אל יהושע… כל מקום אשר תדרוך רגלכם בו, לכם נתתיו" (יהושע א', א'-ג').
"ויכה יהושע את כל הארץ… ואת כל מלכיהם. לא השאיר שריד ואת כל הנשמה החרים, כאשר צוה יהוה אלהי ישראל" (יהושע י', מ').
אכן אלהים כלבבנו עשינו לנו. מאד בן דמותם של כמה מאתנו, מהימין היפה…
על כן נהללו במו פינו:
מה גדלו מעשיך ה'. אדם זה שבראת ולשון לו נתת, בחכמה בראת! כי לולא הוא מי היה קורא בשמך?
ומה רבה חוכמתך ה': חיות ובהמות אשר בראת, לשון להן לא נתת! כי לוא לשון להן נתת, – לבטח טוענות היו שבצלמך נבראו!

תשובתך