Avatar 17 שנים • Anon
מדוע בשעה כל כך קשה אתם מנסים להפריד ולסכסך בין יהודי ליהודי !.כולנו יהודים ,אנא הפסיקו לסכסך.

השאלות שאתם מציגים לא תורמים לשום דבר וגורמות לשנאה.

מאיה.

1 תשובות
17 שנים • adminAvatar צוות
תוכן:   שלום .

קשה מאוד להתיחס להטחת אשמה נגדנו מבלי שאת מפרטת ומנמקת את טענתך.

את מייחסת לנו כוונות (כבוחנת לב וכליות) שאינם נכונות כלל ועיקר.

שאלות נוקבות שאנו מעלים באתר , מטרתם לעורר חשיבה ביקורתית וראציונאלית.

אנו מניחים שדיון מעמיק בנושאי ההלכה, העם היהודי והיהדות אינם נושא שצריך לגרום לסכסוך ופירוד.

האם את מצפה שאדם בר דעת לא יורשה לו לשאול מדוע לא לשנות את מעמד האישה בהלכה?

או האם השאלה,מדוע דתיים ממשיכים להגות יומם ולילה בטקסט, שנכתב על ידי חכמי בבל שחיו לפני יותר מ 1500 שנה, מבלי להרהר ולבקר אותם? זו שאלה שגורמת לפירוד?

בברכה

דעת אמת

תשובתך