שאלות ותשובותקטגוריה: דעת אמתהאם גם בתלמוד הירושלמי מצויים כ"כ הרבה פלפולי סרק והבל כמו בתלמוד הבבלי?
14 שנים • Anon
לכבוד אנשי דעת אמת, שלום וברכה.

מאחר ולא נזדמן לי ללמוד את התלמוד הירושלמי, ברצוני לנצל את הידע הרב שלכם ולשאולכם: האם התלמוד הירושלמי הוא באותה רמה כמו התלמוד הבבלי? רוצה לומר: האם גם בתלמוד הירושלמי מצויים כ"כ הרבה פלפולי סרק והבל כמו בתלמוד הבבלי? – ואם כן, אנא צטטו כמה מהם.

בתודה מראש,

יוסף אמיד

3 Answers
14 שנים • jsadmin צוות
שלום יוסף,

התלמוד הירושלמי והבבלי שניהם מבוססים על "המשנה". המשנה היא קבצי הלכה שנוצרו כשהעם היהודי איבד עצמאותו והפך לקהילה מבודדת ומתבודדת.

מטבע הדברים הנושאים שיעסקו בתלמוד הירושלמי והבבלי הם הנושאים שנידונו במשנה: איזה ברכה לברך ומתי, האם דין כינה כדין גמל להורגה בשבת וכאלה נושאים בדקדקנות עד לזרא.

אומנם חכמי בבבל לקחו את הפלפול לשיא הגיחוך והמוזרות והם דילגו מנושא לנושא, מסיפור למעשייה, מהלכה לאגדה ודמיונם הפליג למחוזות שלא שיערום אבותינו.

לעומתם התלמוד הירושלמי יותר ממוקד, עוסק יותר בליבון ההלכה ופחות מתפזר.

אך לא ניצל מפלפולי סרק.

והנה דוגמאות לבקשתך:

האם מותר לבעול בתולה בשבת:

הקשה רבי יעקב: בעילת בתולה בשבת צריכה להיות מותרת כשם ששובר מגופת חבית כדי לאכול פירותיה מותרת בשבת. השיבוהו: אם שובר מגופת החבית התכוון, מלבד אכילת הפירות, גם להשתמש בחבית ככלי קיבול אסור בשבת כיוצא בו הבועל בתולה כדי להופכה לבעולה כמי שמתכוון לעשותה כלי.

(תלמוד ירושלמי מסכת ברכות פרק ב דף ה טור ב).

מהו עוביו של רקיע?

הרקיע הוא כמין אוהל המונח על הארץ ויש לו עובי: עוביו של רקיע מהלך חמשים שנה כך עוביה של ארץ ועוביו של תהום מהלך חמשים שנה [הארץ שטוחה ומתחתיה תהומות וביחד עובים כעובי הרקיע]. יש אומרם שעובי הרקיע כעובי שתי אצבעות ויש הטוענים שעוביו דק מאוד בלשונו: "כטס".

ומניין שיש לרקיע עובי? רבי בון 'יהי רקיע בתוך המים' יהי רקיע בתווך (תלמוד ירושלמי, מסכת ברכות, פרק א, דף ב, טור ג).

מה דין האוכל אוכל לא כשר הקיאו ושוב אכלו:

"בלע חצי זית והקיאו וחזר ובלעו חייב" (תלמוד ירושלמי, מסכת שבת, פרק א, דף ב, טור ג)

מה דין הזורק חפץ בשבת ברשות הרבים ותפסו בעצמו, ומה דין הוציא ביד ימין וקיבלו ביד שמאל (תלמוד ירושלמי, מסכת שבת, פרק א, דף ב, טור ג ).

אלוהים משנה חיות כל שבע שנים:

אחת לשבע שנים הקב"ה מחלף את עולמו; הכינים שעל הראש מתחלפים לעקרב הצבוע הזכר נהפך לנקבה עכבר ההרים נהפך לחזיר בר (תלמוד ירושלמי, מסכת שבת, פרק א, דף ג, טור ב)

נחש מטיל ארס למשקים:

סברו שנחש מטיל ארס למשקים והשותה אותם מסתכן לכן יש להיזהר לא להשאיר משקים גלויים ולא מכוסים כדי שלא תהיה גישה לנחש (תלמוד ירושלמי, מסכת שבת, פרק א, דף ג, טור ד).

אמונה בקמיעים וכישוף:

"אי זהו קמיע מומחה כל שריפא בו ושנה ושילש" (תלמוד ירושלמי, מסכת שבת, פרק ו, דף ח, טור ב)

כישוף: מעשה ברבי אליעזר, יהושע ועקיבא שנכנסו לבית מרחץ בטבריה. פגש אותם מין ומכשף ועשה להם כישוף כך שלא יכלו לזוז ממקומם. ר' יהושע גם אמר משהו "מאגי" והמין נעמד בשער בית המרחץ כך שהנכנסים והיוצאים היו מכים בו. עד שביקש המין שיתירו אות והרבנים ביקשו מהמין שישחרר אותם (תלמוד ירושלמי, מסכת סנהדרין, פרק ז, דף כה, טור ד) .

כמה יש לחדור בביאה כדי לקנות אישה:

כמה הגבר צריך להכניס מאיבר מינו לאיבר מינה של האישה כדי לקנותה? רבי שמואל סובר: " עד כדי שתהא אצבע נראית בין השפיות". רבי יוחנן סובר: " עד שתיכנס העטרה". מלבד ביאה עם שפחה, שאינה נחשבת ביאה "עד שיפלוט" (תלמוד ירושלמי מסכת יבמות פרק ו דף ז טור ב).

גוי אסור בסקס אנאלי עם אשתו:

בן נח שבא על אשתו שלא כדרכה נהרג מה טעם ודבק באשתו והיו לבשר אחד ממקום ששניהן עושין בשר אחד (תלמוד ירושלמי, מסכת קידושין, פרק א, דף נח, טור ג).

מה דין המערה איבר מינו בבהמה (לא הכניס כל איברו אלא מקצתו)? (שם).

האם מותר לערום לקרוא קריאת שמע:

אמר אבא בר אבין חסיד אחד שאל לאליהו זכור לטוב: 'ערום מהו שיקרא שמע'? אמר ליה: 'ולא יראה בך ערות דבר' ערות דיבור (תלמוד ירושלמי, מסכת תרומות, פרק א, דף מ, טור ד).

על מה באה רעידת אדמה? בגלל הומוסקסואלים!

"אמר רבי אחא [רעידת אדמה] בעוון משכב זכור. אמר הקב"ה: אתה זיעזעתה איברך על דבר שאינו שלך, חייך שאני מזעזע עולמי על אותו האיש" (תלמוד ירושלמי מסכת ברכות פרק ט דף יג טור ג).

טוב שאני גבר יהודי ולא גוי, אישה ובור:

"שלשה דברים צריך אדם לומר בכל יום:

1. ברוך שלא עשני גוי – שאין הגויים כלום 'כל הגויים כאין נגדו'.

2. ברוך שלא עשני בור – שאין בור ירא חטא.

3. ברוך שלא עשני אישה – שאין האישה מצווה על המצות" (תלמוד ירושלמי, מסכת ברכות, פרק ט, דף יג, טור ב).

גברים באים להרצאה כדי ללמוד ונשים כדי לשמוע:

"האנשים באין ללמוד והנשים באות לשמוע הטף למה בא אלא ליתן שכר למביאיהן. שאלה אישה את רבי אלעזר שאלה על מעשה העגל המסופר בתורה. דחה אותה ולא רצה להשיבה משום שאין היא יכולה להבין ובלשונו: " אין חכמתה של אשה אלא בפילכה [טווייה]". הורקנוס, שהפסיד הרבה כסף מעלבונה כעס על רבי אליעזר והלה השיבו: "ישרפו דברי תורה ואל ימסרו לנשים" (תלמוד ירושלמי, מסכת סוטה, פרק ג, דף יט, טור א).

בברכה

דעת – אמת

14 שנים •
בעזהית' ~ אני מודה לכם מאוד מאוד, יישר כוחכם. ~ יוסף אמיד
2 שנים • shlomo

אתר של מטומטמים. כמו ילד שלא יודע מתמטיקה וחושב שכל הספרי מתמטיקה עם ציורים טפשיים.